Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.10.2010
Дата публікації 01.11.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Голова правління. Тел: 0522567357
E-mail* agrobudavtoservis@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 20.12.2010 12.00 25014, Кiровоградська обл., м.Кiровоград, вул. Виставочна, 2-В.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 12.00
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 20.12.2010
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв,
затвердження регламенту.
2. Про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у
бездокументарну форму iснування. Визначення способу персонального повiдомлення
власникiв iменних цiнних паперiв про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю.
3. Визначення дати припинення ведення реєстру. Прийняття рiшення про
розiрвання договору з реєстратором товариства.
4. Обрання депозитарiю, затвердження умов договору з ним.
5. Обрання зберiгача, затвердження умов договору з ним.
6. Затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю.
7. Затвердження змiн та доповнень до Статуту.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.
25014, Кiровоградська обл., м.Кiровоград, вул. Виставочна, 2-В.

6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 202 газета "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" від 29.10.2010
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кириченко Володимир Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.11.2010
(дата)