Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.05.2011
Дата публікації 03.06.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Голова правління. Тел: 0522567357
E-mail* agrobudavtoservis@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 12.07.2011 10.00 м. Кiровоград, вул. Виставочна, 2-в
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.20 по 09.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12.07.2011
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Звiт органiв управлiння про дiяльнiсть товариства за 2010 рiк.
2. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк.
3. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк та на 2011 рiк.
4. Визначення типу Товариства та змiна найменування Товариства.
5. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
6. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства про загальнi збори акцiонерiв, про виконавчий орган управлiння Товариства, про наглядову раду,про ревiзiйну комiсiю Товариства.
7. Вiдкликання та обрання виконавчого органу, наглядової ради тва ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв з обраними особами органiв управлiння Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 1719 1648
Основні засоби 901 917
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 169 73
Сумарна дебіторська заборгованість 545 487
Грошові кошти та їх еквіваленти 20 14
Нерозподілений прибуток -183 -81
Власний капітал 696 798
Статутний капітал 240 240
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 982 805
Чистий прибуток (збитки) -90 -224
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6660 6660
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 41 46
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 96 газета "Бюлетень. Цінні папери України" від 26.05.2011
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кириченко Володимир Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.06.2011
(дата)