Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.02.2012
Дата публікації 11.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Директор. Тел: 0522567357
E-mail* agrobudavtoservis@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 02.04.2012 13.00 Кiровоградська обл, Кiровоградський р-н, с.Соколiвське,пр. Комсомольський,1а
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 12.30 по 12.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27.03.0012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, визначення регламенту проведення зборiв.
2. Звiт органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2011 рiк.
3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревiзора за 2011 рiк.
4. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2011 рiк.
5. Визначення порядку покриття збиткiв за 2011 рiк.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: мКiровоград, вул.Виставочна,2в. Вiдповiдальна особа за ознайомлення акцiонерiв з документами - Мухiна Наталiя Якiвна, тел. 0522-56-73-57.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 3116 3384
Основні засоби 1121 901
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 76 169
Сумарна дебіторська заборгованість 652 554
Грошові кошти та їх еквіваленти 28 20
Нерозподілений прибуток -206 -193
Власний капітал 696 696
Статутний капітал 240 240
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 669 877
Чистий прибуток (збитки) -70 -90
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6660 6660
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 40 41
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 34 Бюлетень. Цiннi папери України від 23.02.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кириченко Володимир Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2012
(дата)