Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.08.2013
Дата публікації 20.08.2013 15:48:06
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Директор. Тел: 0522567357
E-mail* agrobudavtoservis@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 18.09.2013 13.00 Кiровоградська обл, Кiровоградський р-н, с.Соколiвське,проспект Комсомольський, 1а, оф.1
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 12.30 по 12.55
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 12.09.2013
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.
2. Звiт органiв управлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками їх розгляду та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї.
3. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2012 рiк. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: мКiровоград, вул.Виставочна,2в, оф.1. Вiдповiдальна особа за ознайомлення акцiонерiв з документами - Мухiна Наталiя Якiвна, тел. 0522-56-73-57.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 2426 2423
Основні засоби 909 1015
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 131 76
Сумарна дебіторська заборгованість 1114 1007
Грошові кошти та їх еквіваленти 2 29
Нерозподілений прибуток -269 -224
Власний капітал 610 655
Статутний капітал 240 240
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 1816 1768
Чистий прибуток (збитки) 42 18
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6660 6660
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 29 40
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 152 Бюлетень Цiннi папери України від 16.08.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кириченко Володимир Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.08.2013
(дата)