Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2015
Дата публікації 30.03.2015 20:06:10
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Директор. Тел: 0522567357
E-mail* abas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 30.04.2015 14.00 27641, Кiровоградська обл, Кiровоградський р-н, с.Соколiвське,проспект Комсомольський,1а, офiс 1 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13.30 по 13.55 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 24.04.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту. 2. Розгляд звiтiв органiв управлiння товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв органiв управлiння товариства за 2014 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв, за адресою: м.Кiровоград, вул.Виставочна,2в, каб.1. Посадовою особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, є головний бухгалтер Мухiна Наталiя Якiвна. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 3249 1477 Основні засоби 632 611 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 556 255 Сумарна дебіторська заборгованість 2001 605 Грошові кошти та їх еквіваленти --- --- Нерозподілений прибуток -202 -498 Власний капітал 677 381 Статутний капітал 240 240 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 2565 1096 Чистий прибуток (збитки) 629 -229 Середньорічна кількість акцій (шт.) 6660 6660 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 20 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 59 Вiдомостi НКЦПФР від 27.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кириченко Володимир Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.03.2015
(дата)