Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 22.04.2016
Дата публікації 22.03.2016 17:43:42
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Директор. Тел: 0522567357
E-mail* abas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 22.04.2016 14.00 27641, Кiровоградська обл, Кiровоградський р-н, с.Соколiвське,проспект Комсомольський,1а, офiс 1

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13.30 по 13.55

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 18.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.

2. Розгляд звiтiв органiв управлiння товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв органiв управлiння товариства за 2015 рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.

3. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 рiк. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) товариства.

4. Припинення повноважень та обрання директора товариства.

5. Про попереднє схвалення значних правочинiв, що вчинятимуться товариством протягом одного року, надання повноважень на укладання таких угод.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акцiонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв у робочi днi з 09.00 до 12.00 за адресою: м.Кiровоград, вул.Виставочна,2в, каб.1, а також в день зборiв в мiсцi проведення до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, є головний бухгалтер Мухiна Наталiя Якiвна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

5511

3249

Основні засоби

1119

632

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси 

133

556

Сумарна дебіторська заборгованість

3442

1570

Грошові кошти та їх еквіваленти 

231

0

Нерозподілений прибуток 

588

-202

Власний капітал 

1467

677

Статутний капітал 

240

240

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

3920

2565

Чистий прибуток (збиток) 

790

629

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6660

6660

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

15

10

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 53 Вiдомостi НКЦПФР від 18.03.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кириченко Володимир Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2016
(дата)