Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2017
Дата публікації 16.03.2017 17:19:21
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Директор. Тел: 0522567357
E-mail* abas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Кіровоградське автотранспортне підприємство «АГРОБУДАВТОСЕРВІС», (надалі – Товариство), яке знаходиться за адресою: 27641, Кіровоградська обл, Кіровоградський р-н, с.Соколівське, проспект Комсомольський,1а повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2017 р. о 08.00 за місцезнаходженням товариства в офісі №1. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 07.30 до 07.55. Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для представників – довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24.00 06.04.2017.р.

Порядок денний:

1.Обрання лічильної комісії.

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

8.Зміна місцезнаходження Товариства.

9.Затвердження статуту Товариства в новій редакції.

10. Припинення повноважень членів наглядової ради.

11. Обрання членів наглядової ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

5821,1

5511,0

Основні засоби

3545,2

1119,0

Довгострокові фінансові інвестиції

0,0

0,0

Запаси 

69,9

133,0

Сумарна дебіторська заборгованість

1648,8

3442,0

Грошові кошти та їх еквіваленти 

114,4

231,0

Нерозподілений прибуток 

1529,6

195,3

Власний капітал 

2407,6

1074,3

Статутний капітал 

239,8

239,8

Довгострокові зобов'язання 

0,0

0,0

Поточні зобов'язання 

3413,5

4312,7

Чистий прибуток (збиток) 

1334,3

790,0

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6660

6660

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

21

15

З документами, пов’язаними із загальними зборами акціонерів, можна ознайомитися у робочі дні з 08.00 до 12.00 за адресою: 25014, Кіровоградська обл, м.Кропивницький, вул.Виставочна,2в, каб.1, а також в день зборів в місці проведення загальних зборів акціонерів до початку загальних зборів акціонерів. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 05387653.smida.gov.ua. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Кириченко Володимир Володимирович.

Наглядова рада.

Повыдомлення оприлюднене в газеты "Выдомосты Нацыональноъ комысыъ з цынних паперыв та фондового ринку" №45 выд 07.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кириченко Володимир Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2017
(дата)