Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 12.04.2019
Дата публікації 09.03.2019 17:43:49
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Директор. Тел: 0522567357
E-mail* abas@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Кіровоградське автотранспортне підприємство «АГРОБУДАВТОСЕРВІС», місцезнаходження: 27641, Кіровоградська обл, Кіровоградський р-н, с.Соколівське, проспект Комсомольський,1а, повідомляє , що 12 квітня 2019 року о 10.00 год, за адресою: 27641, Кіровоградська обл, Кіровоградський р-н, с.Соколівське, проспект Комсомольський,1а, офіс 1, відбудуться чергові загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів (їх представників) – з 09.30 до 09.50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 06.04.2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 4. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
 5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Розгляд звіту директора товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.
 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
 9. Про зміну місцезнаходження Товариства.
 10. Внесення змін до Статуту товариства та затвердження нової редакції Статуту.
 11. Скасування Положень Товариства про Загальні збори, про Ревізора, про виконавчий орган та посадових осiб.
 12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показників

Період

2017 рік

2018 рік

Усього активів

9894,6

14794,1

Основні засоби

6051,1

7251,8

Запаси

129,3

182,4

Сумарна дебіторська заборгованість

1658,4

4878,5

Грошові кошти та їх еквіваленти

406,1

214,4

Нерозподілений прибуток

4780,3

8123,5

Власний капітал

5658,3

9001,5

Статутний капітал

239,8

239,8

Довгострокові зобов'язання

0,0

0,0

Поточні зобов'язання

4236,3

5792,6

Чистий прибуток ( збиток)

3250,7

3343,2

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

6660

6660

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

488,09

501,98

 

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 25.02.2019 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 6 660 шт., в тому числі голосуючих – 3 265 шт.

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавством України: https://05387653.smida.gov.ua.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного), з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного), за місцезнаходженням Товариства за адресою: 27641, Кіровоградська обл, Кіровоградський р-н, с.Соколівське, проспект Комсомольський,1а, офіс 1, в робочі дні з 09.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або/та надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Кириченко Володимир Володимирович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань проекту порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів подаються лише в письмовій формі та обов'язково мають містити всю інформацію, яка визначена законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції подаються (надсилаються) Товариству на адресу місцезнаходження: 27641, Кіровоградська обл, Кіровоградський р-н, с.Соколівське, проспект Комсомольський,1а. Відмову про включення пропозицій до проекту порядку денного акціонер має право оскаржити в судовому порядку.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера):

1. Для встановлення особистості та дієздатності необхідно надати реєстраційній комісії: паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.

2. Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, або представнику акціонера реєстраційній комісії при реєстрації для участі у Зборах додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії):

- для неповнолітніх акціонерів – копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

- для представників акціонерів – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера; договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера; для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Наглядова рада.

 

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КАТП «АГРОБУДАВТОСЕРВІС», які відбудуться 12 квітня 2019 року

 

Питання порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

1.Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі двох осіб: Середа В.М.– голова лічильної комісії.

 

Питання порядку денного:

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

1. Обрати головою зборів Кириченка Володимира Володимировича, обрати секретарем зборів Храпаченка Андрія Вікторовича.

 

Питання порядку денного:

3.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

1.Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетені для голосування повинні містити інформацію визначену в ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повинні бути засвідчені підписом голови наглядової ради та печаткою товариства.

 

Питання порядку денного:

4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів:

доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

Питання порядку денного:

5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

 

Питання порядку денного:

6. Розгляд звіту директора товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік.

 

Питання порядку денного:

7. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

 

Питання порядку денного:

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс товариства за 2018 рік.

За підсумками 2018 року розподілити прибуток наступним чином: 100% - на розвиток виробництва.

Дивіденди за підсумками 2018 року не нараховувати.

 

Питання порядку денного:

9. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

1.Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 27641, Кіровоградська область Кіровоградський район, село Соколівське, проспект Комсомольський, будинок 1а на: Україна, 25014, Кіровоградська область місто Кропивницький, вулиця Виставочна, будинок 2в.

 

Питання порядку денного:

10. Внесення змін до Статуту товариства та затвердження нової редакції Статуту.

Проект рішення:

1.Внести зміни до статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, а також в зв’язку з приведенням статуту до норм чинного законодавства України та затвердити нову редакцію статуту Товариства.

Уповноважити керівника Товариства Бахмача С.І. підписати нову редакцію статуту та здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

Питання порядку денного:

11.Скасування Положень Товариства про Загальні збори, про Ревізора, про виконавчий орган та посадових осiб.

Проект рішення:

1.Скасувати внутрішні положення Товариства:

Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кіровоградське автотранспортне підприємство "АГРОБУДАВТОСЕРВІС";

Положення про виконавчий орган та посадових осіб Приватного акціонерного товариства "Кіровоградське автотранспортне підприємство "АГРОБУДАВТОСЕРВІС";

Положення про Ревізора Приватного акціонерного товариства "Кіровоградське автотранспортне підприємство "АГРОБУДАВТОСЕРВІС".

 

Питання порядку денного:

12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Кіровоградське автотранспортне підприємство "АГРОБУДАВТОСЕРВІС" в новій редакції.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Кириченко Володимир Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2019
(дата)