Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.03.2010
Дата публікації 05.03.2010 15:30:11
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство Кіровоградське автотранспортне підприємство "Агробудавтосервіс"
Юридична адреса* Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Соколівське, проспект. Комсомольський, 1а
Керівник* Кириченко Володимир Володимирович - Голова правління. Тел: 0522567357
E-mail* agrobudavtoservis@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19.04.2010 12.00 За мiсцем знаходженням товариства: 25014, м. Кiровоград, вул. Виставочна, 2В.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2010
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний:
1. Звiт правлiння ВАТ про виробничо-господарську дiяльнiсть у 2009 роцi.
2. Звiт Спостережної Ради та Ревiзiйної комiсiї товариства.
3. Затвердження рiчного балансу.
4. Розподiл прибуткiв.
5. Про змiни керiвних та контролюючих органiв.
6. Затвердження змiн та доповнень до Статуту.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Початок реєстрацiї учасникiв зборiв о 11 годинi 19 квiтня 2010 р. Для реєстрацiї
мати при собi документи, що пiдтверджують особу - обов'язково. У разi
неможливостi прийняти участь у загальних зборах акцiонерiв, пропонуємо Вам
оформити доручення на особу, що буде представляти Вашi iнтереси на зборах.
З проектом документiв товариства, що будуть розглянути на зборах,
акцiонери можуть ознайомитися в Правлiннi товариства.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------
: : Період :
: Найменування показників :---------------------:
: : звітний :попередній :
:----------------------------------------------------------------------:
:Всього активів : 3481: 3330:
:Основні засоби : 917: 896:
:Долгострокові фінансові інвестиції : : :
:Запаси : 73: 42:
:Сумарна дебіторська заборгованість : 419: 334:
:Грошові кошти та їх еквіваленти : 14: 51:
:Нерозподілений прибуток : -81: 143:
:Власний капітал : 798: 1022:
:Статутний капітал : 240: 240:
:Довгострокові зобов'язання : : :
:Поточні зобов'язання : 804: 336:
:Чистий прибуток (збитки) : -91: -39:
:Середньорічна кількість акцій (шт.) : 6660: 6660:
:Кількість власних акцій викуплених протягом : : :
:періода (шт.) : : :
:загальна сума коштів, які витрачені на викуп : : :
:власних акцій протягом періоду : : :
:Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 41: 46:
------------------------------------------------------------------------

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 40 газета "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" від 04.03.2010
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Кириченко Володимир Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2010
(дата)