Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кириченко Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградське автотранспортне пiдприємство "АГРОБУДАВТОСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27641 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське проспект Комсомольський,1а
4. Код за ЄДРПОУ 05387653
5. Міжміський код та телефон, факс 0522--56-73-57 56-73-57
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05387653.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2018 обрано Ревiзор Фунiк Тетяна Володимирiвна ЕВ 244287
14.10.2009 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року в зв'язку з переобранням ревiзора на новий строк, обрано: Ревiзор Фунiк Тетяна Володимирiвна (паспорт ЕВ 244287 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.14.10.2009); розмiр пакета акцiй: 0 %. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: бухгалтер ПрАТ «КАТП «АГРОБУДАВТОСЕРВIС». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
20.04.2018 звільнено Ревiзор Фунiк Тетяна Володимирiвна ЕВ 244287
14.10.2009 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2018 року в зв'язку з переобранням ревiзора на новий строк, звiльнено: Ревiзор Фунiк Тетяна Володимирiвна (паспорт ЕВ 244287 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.14.10.2009); розмiр пакета акцiй: 0 %. На посадi перебувала з 22.04.2014р. по 20.04.2018р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.