Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кириченко Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградське автотранспортне пiдприємтсов "АГРОБУДАВТОСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27641 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське проспект Комсомольський,1а
4. Код за ЄДРПОУ 05387653
5. Міжміський код та телефон, факс 0522--56-73-57 56-73-57
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень Цiннi папери України
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05387653.smida.gov.ua в мережі Інтернет 23.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2014 звільнено Голова наглядової ради Кириченко Марiя Василiвна ЕА 191482
22.11.1996 Кiровським РВ УМВС УКраїни в Кiровоградськiй областi
41.7567
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Голова наглядової ради Кириченко Марiя Василiвна (паспорт ЕА 191592 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.11.96); розмiр пакета акцiй: 2732 шт. (41,021%). На посадi перебувала з 12.07.2011р. по 22.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
22.04.2014 звільнено Член наглядової ради Кириченко Володимир Iванович ЕА 225782
29.01.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Кириченко Володимир Iванович (паспорт ЕА 225782 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.29.01.97); розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 12.07.2011р. по 22.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
22.04.2014 звільнено Член наглядової ради Шевченко Костянтин Леонiдович ЕА 877154
20.02.2002 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Член наглядової ради Шевченко Костянтин Леонiдович (ЕА 877154 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.20.02.02); розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 12.07.2011р. по 22.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
22.04.2014 звільнено Ревiзор Середа Василь Миколайович ЕА 662488
15.10.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ЗВIЛЬНЕНО: Ревiзор Середа Василь Миколайович (ЕА 662488 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.15.10.99); розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 12.07.2011р. по 22.04.2014р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
22.04.2014 обрано Голова наглядової ради Кириченко Марiя Василiвна ЕА 191482
22.11.1996 Кiровським РВ УМВС УКраїни в Кiровоградськiй областi
41.7567
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Голова наглядової ради Кириченко Марiя Василiвна (паспорт ЕА 191592 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.22.11.96); розмiр пакета акцiй: 2732 шт. (41,021%). Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: голова наглядової ради ПрАТ КАТП "АГРОБУДАВТОСЕРВIС". На посаду обрана термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
22.04.2014 обрано Член наглядової ради Кириченко Володимир Iванович ЕА 225782
29.01.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Кириченко Володимир Iванович (ЕА 225782 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.29.01.97); розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: член наглядової ради ПрАТ КАТП "АГРОБУДАВТОСЕРВIС". На посаду обраний термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
22.04.2014 обрано Член наглядової ради Ярощук Iгор Миколайович ЕВ 194910
13.02.2008 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Член наглядової ради Ярощук Iгор Миколайович (ЕВ 194910 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.13.02.08); розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний iнженер ПрАТ КАТП "АГРОБУДАВТОСЕРВIС". На посаду обраний термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
22.04.2014 обрано Ревiзор Фунiк Тетяна Володимирiвна ЕВ 244287
14.10.2009 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, ОБРАНО: Ревiзор Фунiк Тетяна Володимирiвна (ЕВ 244287 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.14.10.09); розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер. На посаду обраний термiном на три роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.