Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кириченко Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградське автотранспортне пiдприємтсов "АГРОБУДАВТОСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27641 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське проспект Комсомольський,1а
4. Код за ЄДРПОУ 05387653
5. Міжміський код та телефон, факс 0522--56-73-57 56-73-57
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05387653.smida.gov.ua в мережі Інтернет 22.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2016 припинено повноваження Директор Кириченко Володимир Володимирович ЕА 191480
22.11.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
48.964
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень директора, припинено повноваження: Директор Кириченко Володимир Володимирович (паспорт ЕА 191480 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.11.96); розмiр пакета акцiй: 3261 шт.; 117396 грн.; 48,964%. На посадi перебував з 12.07.2011р. по 22.04.2016р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
22.04.2016 обрано Директор Кириченко Володимир Володимирович ЕА 191480
22.11.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
48.964
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2016 року в зв'язку iз закiнченням термiну повноважень директора, обрано: Директор Кириченко Володимир Володимирович (паспорт ЕА 191480 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.11.96); розмiр пакета акцiй: 3261 шт.; 117396 грн.; 48,964%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: голова правлiння ВАТ КАТП "АГРОБУДАВТОСЕРВIС". На посаду обраний термiном 5 рокiв. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.