Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кириченко Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.07.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградське автотранспортне пiдприємтсов "АГРОБУДАВТОСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27641 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське проспект Комсомольський,1а
4. Код за ЄДРПОУ 05387653
5. Міжміський код та телефон, факс 0522--56-73-57 56-73-57
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.07.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 136 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 20.07.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05387653.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.07.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.07.2016 звільнено Головний бухгалтер Мухiна Наталiя Якiвна ЕА 344805
03.10.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу директора №3-к вiд 18.07.2016 року в зв'язку зi звiльненням звiльнено: Головний бухгалтер Мухiна Наталiя Якiвна (паспорт ЕА 344805 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 03.10.1997); розмiр пакета акцiй: 0 грн.; 0%. На посадi перебувала з 12.07.2011р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
19.07.2016 призначено Головний бухгалтер Храпаченко Андрiй Вiкторович ЕВ 365099
05.08.2014 Кiровським РВ у м.Кiровоградi УДМС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу директора №4-к вiд 18.07.2016 року призначено: Головний бухгалтер Храпаченко Андрiй Вiкторович (паспорт ЕВ 365099 Кiровським РВ у м.Кiровоградi УДМС України в Кiровоградськiй областi 05.08.2014); розмiр пакета акцiй: 0 грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: бухгалтер ТОВ "С-Пласт-3000", головний бухгалтер ФОП Шамардiна К.О., головний бухгалтер ПАТ "Дозавтомати", головний бухгалтер ТДВ "Дозавтомати". На посаду обраний безстроково. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.