Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Кириченко Володимир Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградське автотранспортне пiдприємство "АГРОБУДАВТОСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 27641 Кiровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське проспект Комсомольський,1а
4. Код за ЄДРПОУ 05387653
5. Міжміський код та телефон, факс 0522--56-73-57 56-73-57
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 72 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 14.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 05387653.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.04.2017 обрано Голова наглядової ради Кириченко Марiя Василiвна ЕА 191592
22.11.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
41.756757
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 12.04.2017 року обрано: Голова наглядової ради Кириченко Марiя Василiвна (паспорт ЕА 191592 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.11.1996); розмiр пакета акцiй: 100116 грн.; 41,756757%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займала. На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
12.04.2017 звільнено Голова наглядової ради Кириченко Марiя Василiвна ЕА 191482
22.11.1996 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
41.756757
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, звiльнено: Голова наглядової ради Кириченко Марiя Василiвна (паспорт ЕА 191592 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.11.1996); розмiр пакета акцiй: 100116 грн.; 41,756757%. На посадi перебувала з 22.04.2014р. по 12.04.2017р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
12.04.2017 звільнено Член наглядової ради Кириченко Володимир Iванович ЕА 225782
29.01.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, звiльнено: Член наглядової ради Кириченко Володимир Iванович (паспорт ЕА 225782 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 29.01.1997); розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебував з 22.04.2014р. по 12.04.2017р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
12.04.2017 звільнено Член наглядової ради Ярощук Iгор Миколайович ЕВ 194910
13.02.2008 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, звiльнено: Член наглядової ради Ярощук Iгор Миколайович (ЕВ 194910 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.13.02.2008); розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 22.04.2014р. по 12.04.2017р. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
12.04.2017 обрано Член наглядової ради Кириченко Марiя Василiвна ЕА 191482
22.11.1996 Кiровським РВ УМВС УКраїни в Кiровоградськiй областi
41.756757
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, обрано: Член наглядової ради Кириченко Марiя Василiвна (паспорт ЕА 191592 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.11.1996); розмiр пакета акцiй: 100116 грн.; 41,756757%, обрана як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займала. На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
12.04.2017 обрано Член наглядової ради Кириченко Володимир Iванович ЕА 225782
29.01.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, обрано: Член наглядової ради Кириченко Володимир Iванович (паспорт ЕА 225782 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.29.01.1997); розмiр пакета акцiй: 0 грн., обраний як представник акцiонера Кириченко Марiї Василiвни. Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займав. На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
12.04.2017 обрано Член наглядової ради Ярощук Iгор Миколайович ЕВ 194910
13.02.2008 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року в зв'язку з переобранням наглядової ради товариства на новий строк, обрано: Член наглядової ради Ярощук Iгор Миколайович (паспорт ЕВ 194910 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.13.02.2008); розмiр пакета акцiй: 0 грн., обраний як представник акцiонера Кириченко Марiї Василiвни. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: головний iнженер ПрАТ «КАТП «АГРОБУДАВТОСЕРВIС». На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.